BPS Nord-Helgeland Veiutvikling AS - endring av takst- og rabattsystem for fv. 78

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring
av nytt takst- og rabattsystem for fv. 78 Halsøya – Leirosen med arm Ømmervatn. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

01.06.201811:34 Redaktør

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer fra 28.05.18:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • AutoPASS-avtaler med det selskap brikka er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret. Alle passeringer på fv. 78 Halsøya – Leirosen med arm Ømmervatn med brikke, vil fra 28. mai bli trukket fra hovedavtalen. 
 • Tilleggsavtaler vil bli avviklet. 
 • Timesregelen for passering i bomstasjonen Hjartåsen videreføres for
  begge takstgruppene
BOMSTASJONER TAKSTGRUPPE 1 TAKSTGRUPPE 2
Hjartåsen            26             44
Drevja            30             48
Toven            91           245


Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag
gjelder følgende:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Motorsykler og mopeder
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomveien*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt*
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjeneste-
  oppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brikkeavtale.

For ytterligere informasjon henvises det til annonsering i dagspresse og vedlegg. Mer informasjon finnes også hos driftsoperatør på www.veipakkehelgeland.no

, click to open in lightbox