BPS Nord - Veipakke Salten AS - endring av takst- og rabattsystem

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.

23.03.201814:00 Redaktør

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer i Veipakke Salten fra 01.04.18:

  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20% rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Det blir ikke lengre tilbudt forskuddsavtaler. Alle kunder som har hovedavtale, med brikke fra Veipakke Salten – vil automatisk få etterskuddsavtale med 20%
  • Alle kunder som har tilleggsavtaler (forskudd 20% eller etterskudd 10%) med Veipakke Salten AS (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet.

Sluttavregning, og eventuelt refusjon innestående beløp på forskuddsavtaler, vil bli sendt senest tre måneder etter endring.

Veipakke Salten - nye takster som gjelder fra 01.04.2018:

Bomstasjon

Takstgruppe 1
Fullpris
Takstgruppe 2
Fullpris

Fv. 17 Tverlandet–Godøystraumen

    24,00

    36,00

Bomstasjon Rv. 80 Røvika–Strømsnes

    27,00

    43,00

Rv. 80 Løding–Vikan (Tverlandsbrua)

    22,00

    34,00

Bomstasjoner Rv. 80 Bypakke Bodø

    16,00

    36,00

For ytterligere informasjon henvises det til annonseringer i dagspresse og vedlegg. Mer informasjon finnes også hos driftsoperatør på www.veipakkesalten.no

, click to open in lightbox