BPS Nord- Troms Bompengeselskap - Rv. 83 Vegpakke Harstad - endring av takst og rabattsystem

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for Rv. 83 Vegpakke Harstad. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

23.03.201813:36 Redaktør

Endringer som gjelder Veipakke Harstad fra 01.04.2018

  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • AutoPASS-avtaler med det selskap brikken er levert fra, hovedavtalen blir ikke endret.
  • Timesregel og passeringstak på 60 passeringer pr. måned for alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale videreføres
Bomstasjoner

Takstgruppe 1 Fullpris

Takstgruppe 2
F
ullpris

Kanebogen, Skaunveien, Steinveien, Kongsveien, Tunnel ny veg, Lokket, Skolegata og Samasjøen        13        20

For ytterligere informasjon henvises det til annonseringer i dagspresse og vedlegg. Mer informasjon finnes også hos driftsoperatør www.harstadpakken.no

, click to open in lightbox